Download algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van Abigail Woods v.o.f..

 
Algemene voorwaarden Abigail Woods v.o.f.
 
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt:
1.1      Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2      Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
1.3      Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Abigail Woods v.o.f. de Overeenkomst heeft gesloten.
1.4      Abigail Woods v.o.f.: de vennootschap onder firma naar Nederlands recht.
1.5      Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door Abigail Woods aan de Klant.
1.6      Producten: de producten die door Abigail Woods op haar website worden aangeboden.
1.7      Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
1.8      Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
1.9      Website: de door Abigail Woods geëxploiteerde website abigailwoods.nl.
 
Artikel 2: Algemeen
2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten via de website van Abigail Woods.
2.2   Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de website van Abigail Woods betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.
2.3   Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door Abigail Woods v.o.f.. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Abigail Woods zijn slechts bindend nadat deze Schriftelijk zijn bevestigd door Abigail Woods.
2.4    Abigail Woods v.o.f. accepteert geen algemene voorwaarden van haar wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5   Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 
Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1      Alle aanbiedingen van Abigail Woods, evenals de door Abigail Woods opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2      Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de Klant door Abigail Woods Schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Abigail Woods beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
3.3      Op de Website of in reclame-uitingen getoonde modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat een Product daaraan hoeft te beantwoorden. Wanneer een product niet blijkt te beantwoorden aan het getoonde model, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.
3.4      Abigail Woods heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door Abigail Woods zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
3.5      De Klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Abigail Woods opgegeven informatie juist en volledig is.
 
Artikel 4: Geregistreerde Klant op de Website
4.1      Indien de klant zich via de Website heeft geregistreerd, verstuurd Abigail Woods aan Klant de gebruikersnaam en het wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
4.2      De Klant ziet erop toe dat hij de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Abigail Woods mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de Klant is.
4.3       Indien Klant de gebruikersnaam vergeten is kan deze opgevraagd worden door middel van dit contactformulier.
 
Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst
5.1      Abigail Woods zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met Klant Schriftelijk vastgelegde afspraken.
5.2      Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de bevestigings e-mail binden Abigail Woods niet.
5.3      Klant zal wijzigingen van adres- en andere Persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Abigail Woods, door middel van dit contactformulier. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de Klant.

 Artikel 6: Levering
6.1      Alle door Abigail Woods genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Abigail Woods bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de KIant Abigail Woods Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
6.2      Bij gebreke van een andersluidende afspraak geldt een levertermijn van dertig (30) dagen. Overschrijding van deze levertermijn geeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet schadeplichtig.
6.3      Abigail Woods is gerechtigd om verkochte zaken in gedeelten te leveren.
 
Artikel 7: Prijzen en betaling
7.1      Alle prijzen en tarieven voor Nederland zijn in euro’s inclusief Nederlandse BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, maar exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen, inclusief BTW en indien van toepassing, worden toegevoegd nadat de order is geplaatst.
7.2      Alle prijzen en tarieven voor landen binnen en buiten de EU, uitgezonderd Nederland, zijn in euro’s exclusief Nederlandse BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, en ook exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen, inclusief BTW en indien van toepassing, worden toegevoegd nadat de order is geplaatst. Importheffingen en andere kosten die berekend worden voor het versturen en importeren naar landen buiten de EU zijn voor rekening van Klant.
7.3      Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling aan Abigail Woods van de verschuldigde prijs door Klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht.
7.4      Indien de betaling door Klant geschiedt per creditcard, gelden de volgende bepalingen. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de Klant op de website van Abigail Woods wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.
7.5      Indien de betaling door Klant geschiedt per factuur, dient de betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. 
7.6      Tijdens het betaalproces kan Abigail Woods kredietcontroles laten uitvoeren door een derde partij met betrekking tot de door die derde partij aangeboden betaaldiensten. Op basis van de uitkomst van die controle kan Abigail Woods een bestelling en/of de geselecteerde betaalwijze aanpassen of (laten) weigeren.
7.7      De Klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. Abigail Woods kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Abigail Woods van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant of de aard van de relatie met de Klant hiertoe aanleiding geven.
7.8      De Producten blijven eigendom van Abigail Woods totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.
7.9      In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan Abigail Woods overgaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Klant zijn.
7.10    Abigail Woods is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
 
Artikel 8: Transport / risico
8.1      Indien verkochte Producten door Abigail Woods of een door deze aangewezen vervoerder bij de Klant worden bezorgd, is het Product pas voor risico van de Klant vanaf de bezorging.
 
Artikel 9: Ontbinding
9.1      Nadat de Klant de bestelde Producten heeft ontvangen, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten, de onderliggende Overeenkomst met Abigail Woods, zonder opgave van redenen, te ontbinden, tenzij voor de betreffende Producten het ontbindingsrecht niet van toepassing is (in welk geval dit zal worden vermeld). In het geval dat er meerdere Producten zijn besteld die in verschillende zendingen zijn verzonden, gaat de termijn van veertien (14) kalenderdagen lopen wanneer de laatste zending is ontvangen.
9.2      Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Klant dit binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen schriftelijk aan Abigail Woods te melden of Abigail Woods op andere ondubbelzinnige wijze op de hoogte te stellen van de beslissing de Overeenkomst te ontbinden.
9.3      De Klant dient de Producten binnen veertien (14) dagen na het ontbinden van de Overeenkomst te retourneren naar een door Abigail Woods vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Producten waarvan de verzegeling is verbroken worden niet teruggenomen. De Klant dient het risico voor het retour zenden te dragen.
9.4      Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met Abigail Woods ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal Abigail Woods deze betalingen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde ontbindingsverklaring aan de Klant terugbetalen via de door de Klant gebruikte betaalwijze.
9.5      Abigail Woods behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Producten reeds zijn gebruikt (anders dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen) of door de schuld van de Klant zijn beschadigd.
9.6      Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Abigail Woods schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal Abigail Woods de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Abigail Woods heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.
 
Artikel 10: Gebreken, klachttermijnen en garantie
10.1    De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
a)    of de juiste zaken zijn geleverd;
b)    of de geleverde zaken wat het aantal betreft overeenstemmen met hetgeen overeengekomen;
c)    of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
10.2    De Klant dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een jaar Schriftelijk en gemotiveerd onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Abigail Woods.
10.3    Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijn, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
10.4    Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
-            de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Abigail Woods;
-            de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
-            Abigail Woods niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
-            de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
10.5    Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Abigail Woods de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
10.6     Klachtenprocedure
Wij raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@abigailwoods.nl of door ons contactformulier in te vullen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 
Artikel 11: Intellectuele Eigendom
11.1    Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot (reclame)uitingen van Abigail Woods, waaronder begrepen de Website, berusten bij Abigail Woods of haar licentiegevers.
11.2    De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).
11.3    De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Abigail Woods heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
11.4    Abigail Woods draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website abigailwoods.nl, die door derden zijn uitgegeven.
 
Artikel 12: Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
12.1    Abigail Woods zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Meer informatie kunt u vinden in ons privacy beleid.
 
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1    Abigail Woods is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant. Abigail Woods is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant.
13.2    Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Abigail Woods, dient zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Abigail Woods te zijn gemeld. Schade die niet zo spoedig mogelijk ter kennis is gebracht van Abigail Woods, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
13.3    Mocht er – ondanks het bepaalde in lid 1 van dit artikel – op enig moment toch aansprakelijkheid van Abigail Woods ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Abigail Woods in rekening heeft gebracht.
13.4    Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
 
Artikel 14: Overmacht
14.1     Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Abigail Woods zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeleveranciers van Abigail Woods, stakingen in het bedrijf van Abigail Woods, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Abigail Woods afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand en overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden.
14.2     Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Abigail Woods is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.
 
Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1     Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2     Alle geschillen welke tussen Abigail Woods enerzijds en Klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Abigail Woods worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.